KENTSEL DÖNÜŞÜM

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm çalışmalarının değişik safhalarında firmamız tarafından danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. İmar durumuna ilişkin güncel oluşacak yapılaşma koşullarının tespiti, proje danışmanlığı, hak sahipliğinin tespiti ve görüşmeler, sözleşmelerin ve şartnamelerin hazırlanması gibi safhalarda danışmanlık hizmeti sunmakta ve gerekli aşamalarda gayrimenkul değerleme raporlarını hazırlamaktadır
PARSEL VE ADA BAZINDA DÖNÜŞÜM

Parsel veya ada bazındaki kentsel dönüşüm süreçlerinde yapılan dönüşüm işlerinde en çok, kentsel dönüşüme konu binada/sitede anlaşma aşamasına gelinen süreçte anlaşma şartlarına itiraz ederek anlaşmaya yanaşmayan ve kanun kapsamınca azınlık konumuna düşen maliklerin bağımsız bölüm/bölümlerine ilişkin arsa paylarına ait rayiç bedellerin tespit ettirilmesi sorununu bulunmaktadır. İlgili kanunun anlaşma sağlayamayan malikler için yaptırımı olan; yasal çoğunluğu oluşturan kat malikleri ( 2/3 oranı ) dışında kalan kentsel dönüşüm sürecinin ilerlemesi için gayrimenkullerinin satışa çıkarılana kadarki süreçte değerleme talebi ihtiyacı oluşmaktadır. Bu kapsamda firmamız bu tarz sorunların çözümüne ilişkin değerleme hizmeti sunmaktadır. Ayrıca sözleşmeye esas oluşacak projede arsa sahiplerinin dağıtım oranları çerçevesinde öneri yerleşim şeması ile çözüm yolları üretiyoruz. Bazı durumlarda maliklerin alması gereken dağıtım oranlarının karşılığını alamadığı görülmekte ve bu duruma çözüm olarak denkleştirme modeli geliştirilerek bir havuz sistemi içinde borç alacak ilişkisi kurularak parsel ve ada bazında kentsel dönüşüm süreçlerinde hizmeti sunmaktadır.

Bu konuda başlıca bina bazında kentsel dönüşüm hizmetlerimiz;

✓ Hak Sahibi Tespiti 
✓ Arsa Payı Değer Tespiti
✓ Mevcut Bina Değer Tespiti
✓ Proje Değer Tespiti
✓ Öneri Yerleşim Şeması
✓ Mevcut ve Proje İçin Şerefiye Değeri, Puanı, Algoritması
✓ Denkleştirme Tespiti (borç/alacak modeli)
✓ Dağıtım ve Katılım Modeli Oluşturulması


BÖLGESEL BAZDA DÖNÜŞÜM

Talep edilmesi halinde geliştirilecek kentsel dönüşüm yazılım/programı neticesinde bölgesel ölçekteki kentsel dönüşüm alanlarında hak sahipliliği tespiti ile mevcut yapı stoğuna ilişkin analiz ve değerleme işlemleri çeşitli analizeler ve değerleme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu alanda geliştirici için geliştirme danışmanlığı neticesinde yatırım kararlarını etkileyecek (fizibilite, mix use analizi, risk analizi, pazar analizi v.b.) hizmetler sunularak arsa sahiplerinin yeni projede katılım oranlarına göre hesaplanan dağıtım oranları neticesinde yerleşim şemaları hazırlanmaktadır.

Bu konuda başlıca mahalle bazında kentsel dönüşüm hizmetlerimiz;

✓ Hak Sahibi Tespiti 
✓ Arsa Payı Değer Tespiti
✓ Mevcut Bina Değer Tespiti
✓ Proje Değer Tespiti
✓ Mevcut ve Proje İçin Şerefiye Değeri, Puanı, Algoritması
✓ Denkleştirme Tespiti (borç/alacak modeli)
✓ Dağıtım ve Katılım Modeli Oluşturulması
✓ Değer Haritaları (Sokak Değer Haritaları)


Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş © Copyright 2018.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mh. Mehmet Akif Cd. Turunçlu Sk. No:25/5-6 Mesa Plaza Merter-Güngören / İstanbul / TÜRKİYE / t. +90 212 504 88 60 - f.+90 212 504 88 70
kurumsal@donati.com.tr