+90 212 504 88 60

HİZMETLER

NELER YAPIYORUZ?

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle değerleme sektörüne tanınan görev sınırları dahilinde; her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi/kuruluşlara yönelik olarak 3 ana başlıktan oluşan faaliyet konumuz doğrultusunda; Gayrimenkul Değerleme, Kurumsal Danışmanlık ve Kentsel Dönüşüm hizmetleri sunmaktayız.

GAYRİMENKUL ÇEŞİTLERİ

İş Merkezleri, Plazalar

Turizm Merkezleri, Oteller

Sanayi Merkezleri, Fabrikalar

Alışveriş Merkezleri

Villa, Konak

Akaryakıt İstasyonu

Tersane, Marina

Arsa ve Araziler

Yapım Aşamasındaki Projeler

ÜYE OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No: 35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı" Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınması talep edilmiştir. Kurul Karar Organı'nın 18.12.2008 tarih ve 32/1270 sayılı toplantısında; Şirketinizin Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmamıza karar verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 07.04.2011 tarih ve 4150 sayılı Kararı ile Şirketimize Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değerlemesi" hizmeti verme yetkisi uygun görülmüştür.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Birliğin 26.05.2010 tarihinde gerçekleşen kuruluş genel kurulunda yedi kişiden oluşan yönetim kurulu ve üç kişiden oluşan denetim kurulu seçimleri gerçekleştirilmiş ve böylece Birlik faaliyete geçmiştir.Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin üyeleri sermaye piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan değerleme uzmanlarından oluşmaktadır.Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir.

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği (Lidebir)

Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin, ilgili mevzuat kapsamında,


• Çalışanları arasında sosyal ve mesleki koordinasyonu ve dayanışmayı sağlamak, etkinliklerde bulunmak,
• Mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak, inceleme ve araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,


• Mesleki alanda faaliyette bulunan kişilerin mesleki yeterliklerini arttırmak ve ölçmek için özel eğitim programları yapmak,
değişik seviyelerde sınavlar yapmak, yaptırmak ve belgelemek,


• Değerleme hizmetlerinde etik kuralların ve mesleki standartların geliştirilerek uygulanmasını sağlamak,


• Mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkul değerleme ve danışmanlık faaliyetinde bulunmaya yetkili tüm kuruluşlar arasında koordinasyon ve iletişimi sağlamaktır.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL)

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL), Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara veya çalışacaklara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilmiş ve 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır.